Prima pagină

Noi prevederi privind discriminarea la locul de muncă

27 iulie 2020 ECONOMIE


Codul muncii va conține definiții mai clare privind discriminarea în domeniul relațiilor de muncă. Legea nr. 151/2020, ce aduce modificări Codului muncii în acest sens, a fost promulgată de președintele României.

Potrivit inițiatorilor propunerii legislative, modificările vizează introducerea formulării exhaustive a criteriilor protejate împotriva discriminării în vederea corelării prevederilor Codului muncii cu legislația specială națională și dreptul comunitar.

Astfel, conform actului normativ, este interzisă orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată.

Prin discriminare directă se înțelege, în sensul noilor prevederi, orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, întemeiată pe unul sau mai multe dintre criteriile amintite mai sus, care are ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. Referitor la discriminarea indirectă, Legea nr. 151/2020 prevede că se substituie acestui concept orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile menționate, în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare.

Legea nr. 151/2020 introduce și definiții referitoare la hărțuire, discriminare prin asociere, victimizare, comportamente care determină alte persoane să utilizeze o formă de discriminare.

Pentru nerespectarea noilor dispoziții, sunt prevăzute amenzi de la 1.000 lei la 20.000 lei.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *